به دلیل تغییر در مدیریت مدرسه، کلاس مشکات تا شروع کلاس های تابستانی تشکیل نخواهد شد.

پ.ن. این شب ها ما معلم ها رو از دعای خیرتون محروم نکنید!